Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES SERWISU INTERNETOWEGO
BLUETONE ACOUSTICS

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) Niniejsza Polityka Prywatności (dalej: Polityka) ma charakter informacyjny i przedstawia zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu internetowego Bluetone Acoustics.
2) Wszelkie słowa i wyrażenia występujące w Polityce i rozpoczynające się dużą literą należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu internetowego dostępnym pod adresem elektronicznym https://bluetone.pl/terms/
3) Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu internetowego jest przedsiębiorca – Waldemar Chojnacki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Bluetone Media, NIP 9291709994, REGON 360025662. Adres siedziby firmy: ul. Szeroka 40, 66-615 Dąbie.
4) Administrator danych osobowych, świadomy wagi problemów związanych z ochroną danych osobowych, dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesu osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:

a) przetwarzane zgodnie z prawem,
b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
d) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

5) Zbiory danych osobowych Użytkowników Serwisu internetowego zostały zgłoszone przez Administratora do rejestru zbiorów Danych Osobowych prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) pod następującymi nazwami:

a) Klienci,
b) Użytkownicy,
c) Marketing.

6) Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, a w szczególności prawo do dostępu do własnych danych osobowych, prawo żądania ich aktualizacji, poprawiania, usunięcia, a także prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych.

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

1) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkowników oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
2) Możliwe cele zbierania danych osobowych Użytkowników przez Administratora:
a) zawarcie i realizacja umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług elektronicznych (założenie Konta),
b) zamieszczenie komentarza na Blogu przez Użytkownika,
c) marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.
3) Możliwi odbiorcy danych osobowych Użytkowników:

a) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora,
b) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym z metody płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych transferuj.pl, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, podmiotowi obsługującemu płatności w Sklepie internetowym.

4) Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników (w tym Klientów zarejestrowanych) korzystających z Serwisu internetowego: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nr rachunku bankowego, adres IP, login. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.
5) Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, jej rozliczenia, założenia Konta w Serwisie oraz zamieszczenia komentarza na Blogu.
6) Za dodatkową zgodą udzieloną przez Użytkownika, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Użytkownikowi oferty handlowej Sklepu internetowego oraz innych informacji marketingowych związanych ze Sklepem.

PLIKI COOKIES

1) Serwis internetowy Addictive Sound wykorzystuje pliki cookies, które są instalowane w przeglądarce Użytkownika.
2) Pliki Cookies, są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i są przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3) Użytkownik może zmienić sposób korzystania z plików cookies, w tym zablokować je lub usunąć. W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki. W niektórych przypadkach działania te mogą wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.
4) Każdy Użytkownik ma prawo kierować opinie, uwagi i pytania dotyczące zachowania poufności informacji oraz polityki prywatności do Administratora danych osobowych. W tym celu należy je kierować pod adres mailowy określony w § 2 Regulaminu.

NEWSLETTER

1) Podczas korzystania z Serwisu internetowego Użytkownik ma możliwość dokonać subskrypcji Newslettera, która jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie bezpłatnego Newslettera.
2) Subskrypcja Newslettera polega na wpisaniu adresu mailowego w formularzu dostępnym na stronie Serwisu i kliknięciu opcji „Subscribe”. W celu potwierdzenia subskrypcji należy kliknąć w link przesłany na podany adres mailowy.
3) Użytkownik ma prawo w każdym momencie zrezygnować z usługi Newslettera. Subskrypcję można anulować poprzez kliknięcie w link otrzymany w mailu dotyczącym potwierdzenia subskrypcji lub wysyłając odpowiednie żądanie na adres mailowy Administratora.
4) Użytkownik subskrybując Newsletter wyraża zgodę na wysyłanie przez Administratora za jego pośrednictwem reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na konto mailowe Użytkownika podane podczas subskrypcji.

 

Sprawdź swoje dane w serwisie Bluetone Acoustics. Znalezione dane zostaną wysłane na Twój adres e-mail i umożliwią Ci złożenie dodatkowego wniosku o anonimizację danych.